Ubezpieczamy24.com

Co to jest CMR – Międzynarodowy List Przewozowy?

Jednym z podstawowych dokumentów dla branży transportowej jest CMR, czyli Międzynarodowy List Przewozowy. To właśnie dzięki niemu można legalnie zajmować się przewozem ładunków do krajów innych, niż miejsce zarejestrowania działalności przewoźnika drogowego. Chcesz wiedzieć, jaką rolę spełnia, czy trzeba go wystawiać i jakie dane powinien zawierać? Wszystkie te informacje znajdziesz w poniższym artykule – zapraszamy do lektury!

Co to jest CMR?

Konwencja o umowie międzynarodowego transportu towarów – to właśnie kryje się pod skrótem CMR. Jednak w swojej oryginalnej formie pochodzi od francuskich słów „Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route”. Tymczasem nas bardziej interesuje to, że terminem CMR określa się także listy przewozowe związane z transportem międzynarodowym. Co warto podkreślić, sama konwencja istnieje już od 1956 roku, kiedy to została spisana w Genewie. Polska ratyfikowała ją w roku 1962. Na chwilę obecną respektuje ją zdecydowana większość krajów kontynentu europejskiego.

Z punktu widzenia przewoźnika oraz zlecającego transport, najważniejsze jest to, że zgodnie z przepisami nie ma absolutnego nakazu wystawiania listu CMR. Wynika to z faktu, że zgodnie z konwencją nie stanowi on dokumentu potwierdzającego umowę transportową. Jego brak nie wpływa więc na ważność zlecenia przewozowego i ewentualne anulowanie jego realizacji.

Co to jest CMR – Międzynarodowy List Przewozowy? 7

Pomimo tego listy przewozowe CMR są standardem w branży, gdyż znacząco zwiększają sprawność transportów. Są potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy, a i jednocześnie stanową wskazówkę dla przewoźników. Zawierają bowiem kluczowe informacje związane m.in. z rodzajem ładunku oraz miejscem jego odebrania i zdania. Co bardzo istotne, oryginał listu przewozowego stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji dla zleceniodawcy. W przypadku jego braku traci on prawo do roszczeń.

Międzynarodowy list przewozowy CMR – pobierz wzór

Kto jest zobowiązany do wystawiania listów CMR?

Kwestia ta w żaden sposób nie jest regulowana przez konwencję CMR. List ten mogą więc wystawić obie strony umowy. Ważne jest natomiast to, że należy sporządzić go w trzech identycznych wersjach i każdą z nich musi podpisać zarówno przewoźnik, jak i zleceniodawca. Istnieje od tego odstępstwo pod warunkiem, że lokalne przepisy danego kraju na to pozwalają. Wtedy podpisy mogą być drukowane, ale przy każdym powinna znaleźć się pieczątka obu stron.

Istotny jest również rozdział 3 kopii listu przewozowego. Pierwszy z nich zabiera zlecający transport, drugi dołączany jest do ładunku, natomiast ostatni bierze sam przewoźnik. Dodać należy, że listów CMR może być więcej. Jeśli transport np. będzie wykonywany kilkoma pojazdami, osobne dokumenty muszą być na każdy przewóz.

Wszystkie dokumenty może wystawiać każda ze stron umowy, ale to zawsze zleceniodawca ponosi koszty związane z nieprawidłowościami. Jeśli więc np. przewoźnik dostanie karę za nieprawidłowo wypełnione listy przewozowe, za jej uregulowanie będzie odpowiadać zlecający.

Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się na liście przewozowym CMR

Choć w świetle konwencji nie ma żadnego wzoru dotyczącego wyglądu tego dokumentu, tak są tam wyszczególnione dane, jakie mają się w nim znaleźć. Są to informacje podstawowe, które w razie potrzeby można rozszerzyć o inne. Wszystko zależy od rodzaju ładunku oraz zapisów w umowie zawieranej pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą.

I tak w każdym liście przewozowym CMR muszą znaleźć się:

miejsce i data jego wystawienia,
dane adresowe przewoźnika oraz zleceniodawcy,
informacje dotyczące punktów odbioru towaru i jego zdania, a w tym dane osoby wyznaczonej do przyjęcia ładunku po zakończeniu transportu,
rodzaj ładunku, ilość, waga oraz sposób pakowania,
informacje dotyczące wszystkich kosztów realizacji zlecenia transportowego,
wytyczne potrzebne do sprawnego załatwienia formalności celnych lub innych, jeśli są niezbędne,
oświadczenie obu stron, że przewóz będzie zrealizowany zgodnie z Konwencją CMR.
Co to jest CMR – Międzynarodowy List Przewozowy? 8

Jakie dodatkowe dane mogą znaleźć się na liście CMR?

Po indywidualnych ustaleniach obie strony umowy przewozowej mogą zawrzeć w listach przewozowych dodatkowe dane, niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia. Zalicza się do nich m.in.:

informację o zakazie realizacji przeładunku,
kwotę zaliczenia, czyli pieniądze pobierane od odbiorcy po dostarczeniu towaru,
wszystkie koszty, które zgodnie z umową ma ponieść nadawca,
deklarowaną przez zleceniodawcę wartość ładunku,
wszelkie ważne instrukcje związane z ubezpieczeniem towaru,
maksymalny termin, w którym zlecenie powinno być zrealizowane,
listę wszystkich dokumentów, jakie zostały przekazane przewoźnikowi.

Jak powinien wyglądać list przewozowy CMR?

Tak jak już wspominaliśmy, Konwencja w żaden sposób nie normuje formy, w jakiej list przewozowy CMR powinien być przygotowany. Najważniejsze jest to, aby w dokumencie tym znalazły się wszystkie wymagane informacje. W razie potrzeby zawsze możesz skorzystać z gotowych wzorów listu przewozowego, których wiele znajdziesz w internecie. Korzystanie z jednej formy to dobry pomysł. Przyspieszy to wypełnianie listów CMR, a i jednocześnie zmniejszy ryzyko popełnienia błędów. Pamiętaj, że dokument ten zawiera kluczowe dane dla przewoźnika. Dzięki nim może sprawnie zrealizować zlecenie transportowe, co zwiększa szansę, że zostanie wykonane na czas i bez zbędnych, nierzadko kosztownych komplikacji.

Najlepsze ubezpieczenia transportowe

Nasza firma specializuje się w branży transportowej oraz w szeroko pojętej branży ubezpieczeniowej. Wynegocjujemy w Twoim imieniu najlepsze warunki ubezpieczenia dla Twojej firmy transportowej.

Wypełnij formularz

Doświadczony pracownik przygotuje dla Ciebie świetną propozycję

Sfinalizuj polisę

CMR FAQ - najczęstsze zadawane pytania

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Międzynarodowego Listu Przewozowego.

Czy listy przewozowe CMR muszą być podpisane?

Tak, jest to obowiązkowe i swoje podpisy muszą złożyć obie strony umowy przewozowej, a więc zlecający i przewoźnik. Powinny być wykonane własnoręcznie lub ewentualnie w formie pieczątek. Jednak druga z opcji jest możliwa tylko wtedy, gdy przepisy w kraju, w którym umowa jest zawierana, zezwalają na to.

W jakich sytuacjach konwencja CMR ma zastosowanie, a kiedy nie ma znaczenia?

Konwencja CMR obejmuje wszystkie przypadki zarobkowej realizacji przewozów, ale tylko tych na skalę międzynarodową. Dotyczy transportu wszystkimi rodzajami pojazdów, w tym ciężarowymi oraz przyczepami i naczepami. Zawsze należy stosować się do tych przepisów, jeśli rozładunek towaru jest realizowany w innym kraju niż załadunek. Konwencja nie dotyczy więc transportów krajowych. Oprócz tego nie obejmuje przewozów międzynarodowych przesyłek pocztowych, rzeczy przesiedleńców oraz zwłok.

Czy wystawianie oraz posiadanie listu CMR jest obowiązkowe?

Teoretycznie przepisy, a konkretniej konwencja, w żaden sposób nie obliguje stron umowy przewozowej do wystawiania i posiadania listu CMR. Pomimo tego obecnie jest to standard w branży. Wynika to przede wszystkim z faktu, że obecność tego dokumentu ułatwia realizację zlecenia transportowego. Znajdują się tam bowiem wszystkie podstawowe dane związane z przewozem, a więc np. adresy punktów odbioru i zdania oraz dodatkowe warunki, jak np. zakaz przeładunku.

Wystawienie i posiadanie listu CMR ma także kluczowe znaczenie dla zleceniodawcy. Tylko na podstawie tego dokumentu, może on bowiem składać ewentualne roszczenia dotyczące sposobu realizacji usługi przewozowej.

Kto powinien wystawić list przewozowy CMR?

Choć zwykle robi to zleceniodawca, tak w Konwencji nie ma zapisów dotyczących tego, kto powinien to zrobić. Najważniejsze jest, aby w liście CMR znalazły się wszystkie wymagane dane i został on podpisany przez obie strony umowy. Dokument zawsze musi być wystawiony w przynajmniej 3 egzemplarzach – jeden dla zleceniodawcy, drugi dołączony do przesyłki, a trzeci dla przewoźnika. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy przygotować więcej listów, np. w związku z transportem kilkoma samochodami.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)